top
淘师湾首页 淘师湾空间
网站地图
 • 研修网
 • 资源网
 • 积分商城
 • 作业网
 • 淘课程
 • 生命安全
 • 小学英语
淘尽名家,师汇百家,湾聚大家  
公众账号  
淘师湾公众账号
 

2017-04-26 15:48  转载135 )|  浏览(2336)

2017年春季学期淘师湾研修课表

                                     信息技术课程指导意见专题培训春季学期研修课表
                                           湖北省高中混合式培训“同步教学”模块研修课表本文最近访客
评论(44)
 • 未登录
 1. 啦啦啦
  2017-04-27 14:49
 2. haoahoxuexi
  2017-04-27 17:35
 3. 好多机会学习啊!
  2017-04-27 23:00
 4. ...
  2017-04-28 11:15
 5. 不错不错
  2017-04-29 14:00
 6. 为什么我的作业写完了却没显示,(╯▔皿▔)╯
  2017-04-30 08:32
 7. 赞一个
  2017-05-02 12:33
 8. 221021
  2017-05-03 10:53
 9. 666
  2017-05-04 09:02
 10. 学到了很多东西
  2017-05-04 21:02
 11. full of value
  2017-05-05 07:36
 12. hao
  2017-05-07 17:06
 13. 很好
  2017-05-08 10:26
 14. 123456789
  2017-05-08 12:57
 15. nj
  2017-05-08 15:52
 16. 666
  2017-05-08 16:20
 17. ,,,,,,,,
  2017-05-08 16:58
 18. hj
  2017-05-09 08:33
 19. 好好
  2017-05-09 16:31
 20. 呵呵
  2017-05-09 17:06
 21. 234124r
  2017-05-10 10:55
 22. hh
  2017-05-10 10:56
 23. hhh
  2017-05-10 10:56
 24. 666
  2017-05-17 11:35
 25. .
  2017-05-18 09:11
bottom